Hak
Aktualności Facebook Youtube Publikacje

Chroń zdrowie na budowie 
Cz. II. Elementy planu BiOZ - przykłady części opisowej

 

Plan BiOZ, czyli plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowi podstawowy, a w przypadku większych inwestycji obowiązkowy dokument, który musi być sporządzony i zatwierdzony jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jego składowe stanowią dwie istotne części – opisowa i rysunkowa, którym poświęcimy niniejszą część cyklu.

Część opisowa planu BiOZ

Na część opisową planu BiOZ składają się następujące punkty:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Wskazanie elementów terenu mogących stwarzać zagrożenie.
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robót.
6. Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.
7. Określenie sposobu przemieszczania i przechowywania materiałów, wyrobów na terenie robót.
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji.

Poniżej przedstawiono przykłady realizacji poszczególnych punktów na podstawie realnego planu BiOZ.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Przykład:
Torowisko suwnic bramowych:
Demontaż istniejącej instalacji torowiska:
- skucie wierzchniej warstwy betonu na głębokość do 4 cm, 
- oczyszczenie powierzchni ław żelbetowych z gruzu, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń,
- odcięcie pozostałości zbrojenia za pomocą szlifierek,
- owiercenie otworów w betonie pod osadzenie nowych kotew.

Montaż nowej instalacji zgodnie z projektem 1013/GD/10/1/90:
- wklejenie kotew, montaż blach ślizgowych  z wypoziomowaniem,
- wykonanie podlewek blach ślizgowych ,
- montaż szyn jezdnych na blachach mocowanych za pomocą klem,
- spawanie szyn w linię ciągłą,
- ustawienie geometrii torowiska z dostosowaniem do torów istniejących,
- dokręcenie klem zgodnie z wymaganiami projektu,
- próby eksploatacyjne torowiska.

Torowisko wózków:
Naprawa istniejącej instalacji torowiska zgodnie z projektem:
- oczyszczenie torowiska myjką wysokociśnieniową,
- klasyfikacja systemu mocowania szyn do wymiany, naprawy,
- naprawa torowiska zgodnie z pr.1013/GD/10/1/91.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3. Wskazanie elementów terenu mogących stwarzać zagrożenie.

Przykład:
- starannie i pilnie wygradzać i zabezpieczać strefy zagrożenia podczas prowadzonych prac, dokonywać stosownych zapisów w dzienniku robót,
- teren robót starannie oznakować tablicami ostrzegawczymi i zakazu tak aby osoby postronne nie wchodziły na teren robót,
- wszelkie prace pożarowo-niebezpieczne mogą być wykonywane po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu,
- wwożenie na teren robót substancji niebezpiecznych może nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu gospodarzowi terenu.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.

Przykład:
Prace montażowe mechaniczne, budowlane , elektryczne stwarzają ryzyko zagrożenia:

- upadku z wysokości,
- urazów mechanicznych,
- porażenia prądem elektrycznym,
- promieniowaniem łuku elektrycznego,
- oddziaływaniem substancji chemicznych,
- pożarowe.

 5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robót.

 Przykład:
Przewiduje się stosowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych BHP w celu uprzedzenia o zagrożeniach występujących na terenie robót:
- uwaga prace na wysokości,
- wstęp na teren robót tylko w hełmie ochronnym,
- przebywanie w zasięgu pracy - zabronione.

Od pierwszego dnia przewiduje się wydzielenie terenu robót za pomocą taśmy ostrzegawczej oraz tablic informacyjno-ostrzegawczych BHP.
Strefy zagrożenia przed upadkiem przedmiotów z wysokości nie mogą być mniejsze niż 6.0 m.

6. Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

 Przykład:
Zakres instruktażu powinien obejmować w szczególności:
- imienny podział pracy,
- kolejność wykonywania zadań,
- wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach,
- określenie zasad w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej (kask, kamizelka, okulary) zabezpieczających przed skutkami zagrożeń i szkolenie odnośnie prawidłowego oraz skutecznego stosowania takiego sprzętu,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

Szkoleniem stanowiskowym zostaną objęci wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy.

7. Określenie sposobu przemieszczania i przechowywania materiałów, wyrobów na terenie robót.

Przykład:
W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy wcześniej uzyskać zgodę inwestora .Należy przewidzieć sposoby postępowania na wypadek skażenia taką substancją środowiska. W widocznym miejscu musi być wywieszona karta charakterystyki substancji chemicznej.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji.

Przykład:
Miejscem przechowywania dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest kontener biurowy.Np. dokumentacje dotyczące:

- szkolenia stanowiskowe,
- kartoteki elektronarzędzi,
- dokumentacja ze szkoleń.

W kolejnej części publikacji przedstawimy przykłady rysunkowej cześci planu BiOZ. 

Zapraszamy do lektury!

Zapisz się do newslettera