Zabudowa urządzeń dźwignicowych na obiektach budowlanych
Cz. II. Suwnica w hucie stali 


 

Proces montażu urządzeń transportu bliskiego na obiektach o dużym rygorze technologicznym i trudnych warunkach BHP, takich jak huty, odlewnie itp., wymaga od Wykonawcy odpowiedniego przygotowania zadania od strony organizacyjnej i projektowej.

Podstawą procesu jest dobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry, posiadającej odpowiednie uprawnienia UDT, SEP itd.,  opracowanie oceny ryzyka prac przez służby BHP, a także dobór środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, służących zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy. 

Montaż urządzeń dla pól remontowych na terenie huty jest przypadkiem, w którym stawiane są szczególnie wysokie wymagania dotyczące bezpiecznego wykonania robót. W ich zakres wchodzi opracowanie karty oceny ryzyka prowadzonych robót (rys. 1). Jest to warunek konieczny do uzyskania zgody na prowadzenie prac w ściśle określonej lokalizacji. 


Rys. 1. Przykładowa karta oceny ryzyka prowadzonych prac [1]

Rys. 2. Przykładowy plan organizacji robót [1]


Kolejnym istotnym dla realizacji kryterium jest opracowanie projektu organizacji robót wraz z planem zasobów, gwarantującym odpowiednie pod względem jakościowym i terminowym wykonanie zadania (rys. 2).

Całość zadania poprzedzona jest pracą działu konstrukcyjnego, do którego należy przygotowanie projektu zabudowy w oparciu o szczegółową inwentaryzację obiektu, w tym pomiary geodezyjne z użyciem sprzętu wysokiej klasy (rys. 3).


Rys. 3. Pole remontowe – Inwentaryzacja nawy 3 – 4  [1]

 
Podjęcie tego typu zadania uwarunkowane jest zatrudnieniem kadry o wysokich kwalifikacjach, posiadającej odpowiednie, wymagane uprawnienia (o czym wspomniano wcześniej), nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Koncepcja przygotowana przez zespół specjalistów i zatwierdzona przez Zamawiającego pozwala na przystąpienie do opracowania ostatecznego projektu, który następnie zostaje skierowany do realizacji (rys. 4).

>
Rys. 3. Pole remontowe – Inwentaryzacja nawy 3 – 4  [1]


Wykonanie zadania zgodnie z wymogami projektu, normami oraz założonymi tolerancjami pozwalającymi na zapewnienie bezkolizyjności i terminowości – to kluczowy element realizacji montażu. Istotna rola przypada w tym procesie pracownikom serwisu oraz logistyki, realizującym dostawę i montaż konstrukcji.

Wszystkie prace są w każdym przypadku dzielone na poszczególne etapy. Poniżej dla przykładu przedstawiono etapowość prac związanych z nietypową zabudową hali:

1) transport i rozładunek na wyznaczonym terenie prac (rys. 5),
2)
zabudowa wsporników na słupach nawy, belek poprzecznych oraz belki głównej z wciągnikiem – belki poprzeczne o masie 3,0 t każda osadzono na wspornikach (30 cm), pod połaciami dachu, wykorzystując do tego celu żuraw oraz wciągarki łańcuchowe ręczne; belkę główną o masie 5,5 t i rozpiętości 30,0 m z wciągnikiem, po dokładnym wyważeniu na haku żurawia, podwieszono do belek poprzecznych za pomocą połączeń śrubowych – rys. 6.


Rys. 5. Transport i rozładunek na wyznaczonym terenie prac [1]


Rys. 6. Zabudowa wsporników na słupach nawy, belek poprzecznych
oraz belek głównych z wciągnikiem.

Całe zadanie montażu, przy użyciu żurawia Q=55,0 t oraz podnośnika teleskopowego o Hr=26 m, zostało wykonane w ciągu 3 dni, z podłączeniem i uruchomieniem włącznie, pod ścisłym nadzorem służb utrzymania ruchu oraz BHP.

Kolejna część publikacji poświęcona zostanie tematyce związanej z doborem kadry o odpowiednich kwalifikacjach, posiadającej odpowiednie uprawnienia UDT, SEP itd. nadane przez UDT, pozwalające na realizację przyjętego zadania.

Zapraszamy na kolejną prezentację wykonania projektu dźwignicy! 

Bibliografia:

[1] Dokumentacja wewnętrzna – Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.