Umowa ADR - nowelizacja przepisów 2015
Cz. II. Zmiany w oznakowaniu pojazdów i klasyfikacji materiałów niebezpiecznych

 

Nowelizacja umowy ADR, poza zmianami dotyczącymi opakowań wprowadziła zmiany w zakresie oznakowania pojazdów, zachowania osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz samej klasyfikacji substancji zaliczanych do niebezpiecznych.

Nowe elementy w opisach oznakowania pojazdów

Eksperci uznali za nie dość precyzyjne przepisy dotyczące wzorów nalepek i znaków, w związku z czym zostały one w nowelizacji uszczegółowione. 

W przypadku podstawowych pomarańczowych tablic z cyframi oznaczającymi klasyfikację towarów niebezpiecznych, które wg wcześniejszych zasad miały rozmiar 40 cm x 30 cm, dopuszczono zastosowanie rozmiarów pośrednich, nie mniejszych jednak niż 30 cm x 12 cm. 

Rozwinięty został opis znaku dla materiałów zagrażających środowisku. Wcześniej w opisie widniał rozmiar (10 cm x 10 cm) oraz zawartość symboliczna znaku) zdechła ryba i uschnięte drzewo, w nowelizacji dodano opis: oznakowanie powinno być w kształcie kwadratu obróconego o kąt 45°. 

Dokładniej w stosunku do wcześniejszych przepisów zwymiarowano również znaki dla towarów pakowanych w ilościach wyłączonych (towary, których nie obejmują przepisy transportowe ADR ze względu na ich małą ilość w opakowaniu jednostkowym), znak dla towarów o podwyższonej temperaturze oraz znak fumigacji (oznaczenie dotyczące kontenerów i pojazdów, które zostały poddane gazowaniu.

Zwymiarowano również oznakowanie cystern, kontenerów, cystern przenośnych oraz pojazdów specjalnych, które przewożą materiał niebezpieczny w stanie ciekłym w temperaturze min. 100 stopni Celsjusza lub w stanie stałym w temperaturze min. 240 stopni Celsjusza, a także zmieniono sposób rozmieszczania napisów w dolnej części znaku dla materiałów używanych jako czynnik chłodzący lub czynnik klimatyzujący.  

W oznaczeniach zawierających informacje szczegółowe dla kierowców zmieniono numery norm dla kamizelek ostrzegawczych oraz usunięto przykład okularów ochronnych jako ilustrację przepisowej ochrony oczu.


Rys. 1. Oznakowanie pojazdu z materiałami niebezpiecznymi [1] 

Zakaz palenia

Od 1 stycznia 2015 roku w życie wszedł również zakaz używania papierosów elektronicznych, a także innych urządzeń elektrycznych w pobliżu towarów niebezpiecznych, a także w pobliżu i w trakcie ich załadunku, przeładunku bądź rozładunku.  

Towary wyłączone z ADR 

W nowelizacji ustawy ADR ze stycznia 2015 roku wyłączono z grupy niebezpiecznych niektóre z towarów, które były w tej grupie we wcześniejszej wersji, np.

  • lampy, które zawierają mniej niż 1 kg materiałów promieniotwórczych i rtęci, a które są odbierane jako odpady recyklingowe od osób indywidualnych i domowych gospodarstw;
  • lampy, w których zawartość materiału niebezpiecznego jest poniżej 1 grama, a 30 gram materiału zawiera opakowanie;
  • lampy, z których każda jest osobno zapakowana;
  • zużyte i uszkodzone lampy, które spełniają ww. warunki;
  • żarówki zawierające gazy duszące (grupa A) i utleniające (grupa O), których opakowanie minimalizuje skutki ewentualnej eksplozji.- farby i lakiery oraz ciecze lepkie, których temperatura zapłonu wynosi od 23 do 60 stopni Celsjusza;
  • farby i lakiery oraz ciecze lepkie, które nie są trujące ani żrące, nie zagrażają środowisku, w których zawartość nitrocelulozy jest niższa niż 20% i są zapakowane w opakowania nie większe niż 450-litrowe.

Rys. 2. Oznakowanie cysterny z materiałami niebezpiecznymi [2] 

Nowe numery UN

Numery UN to czterocyfrowe oznaczenia nadawane materiałom, a odpowiadające ich klasie zagrożenia oraz niebezpiecznym właściwościom, określanym według ustalonej klasyfikacji, zawierającej 13 grup materiałowych (np. materiały żrące, materiały samozapalne, materiały promieniotwórcze). Efektem nadania towarowi numeru UN jest konieczność zastosowania odpowiedniego opakowania oraz trzymania się procedury bezpiecznego ich transportu.  

Do umowy ADR wprowadzono 20 nowych numerów UN. 17 z nich dotyczy gazów adsorbowalnych, dla których określono nową instrukcję opakowania P208. 

Jednym z nowych numerów UN jest UN3509, odpowiadający klasie 9 ADR, zastosowany dla pustych, nieoczyszczonych opakowań odpadowych. Mogą się w nich znajdować tylko pozostałości materiałów niebezpiecznych przywartych do opakowania. Pozostałości te jednak nie mogą być materiałem wybuchowym klasy 3 lub 4.1, azbestem lub materiałem należącym do I grupy pakowania, określanej jako „Materiały i przedmioty wybuchowe”.

Poza dodaniem nowych  pozycji zmiany nastąpiły również w zakresie istniejących towarów. Przykładem są pozycje dotyczące azbestu, w których dokonano przesunięcia różnych ich rodzajów pomiędzy pozycjami.

Literatura:

[1] http://www.gefahrgut-online.de/adr-2015-astra-veroeffentlicht-aenderungen-1382751.html 
[2] http://www.gefahrgut-online.de/adr-2015-bis-auf-den-letzten-strich-1545524.html