Transport towarów niebezpiecznych
Cz. III.  Wyposażenie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne 

 

 

Umowa ADR (THE EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD), dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych, zawiera podstawowe definicje, określa organy nadzoru i kontroli, a także wskazuje wymagania wobec osób organizujących przewóz, kierowcy i doradcy ADR.

W poprzedniej części artykułu zaprezentowaliśmy zawartość Umowy ADR. Dla przypomnienia:

 • Załącznik A Umowy ADR obejmuje podział materiałów niebezpiecznych, ich szczegółową klasyfikację, określa ogólne i szczegółowe warunki ich opakowania, wymagania w zakresie ich oznakowania oraz warunki badań i znakowania materiałów.
 • Załącznik B Umowy ADR określa wymagania i obowiązki stron przewozu, nakładając na nie odpowiednie prawa i obowiązki, w tym zawiera szczegółowe informacje nt. wyposażenia pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne.

Wyposażenie pojazdu

W tej publikacji zapoznamy się z Załącznikiem B Umowy ADR, który w sposób jednoznaczny określa zasady i reguły mogące w znaczny sposób wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo działań z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym – wymagane wyposażenie pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Pojazd przewożący towary niebezpieczne, oprócz prawidłowego oznakowania, musi spełniać ściśle określone wymagania, odnoszące się zarówno do jego warunków technicznych, jak i wyposażenia.

W myśl przepisów części 8 Załącznika B do Umowy ADR, niezależnie od klasy przewożonego materiału niebezpiecznego, w każdym pojeździe obowiązkowo powinny znaleźć się [1]:

 • gaśnice (ilość środka gaśniczego zależna od DMC - dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu – tabela 1),
 • klin pod koła o wielkości odpowiedniej do dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu i średnicy kół,
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze.

Tabela 1. Ilość środka gaśniczego dla pożarów A, B i C
(opracowanie własne na podstawie pkt. 8.1.4.1 części 8 załącznika B do Umowy ADR [2])

Dopuszczalna
masa całkowita pojazdu
Ilość proszku gaśniczego
dla pożarów A, B i C
DMC ≤ 3,5 t 4 kg
3,5 t < DMC  7,5 t 8 kg
DMC > 7,5 12 kg


Pojazd przewożący towary niebezpieczne powinien mieć również dodatkowe wyposażenie na każdego członka załogi w postaci

 • kamizelki ostrzegawczej, 
 • latarki,
 • rękawic ochronnych,
 • okularów ochronnych lub innych środków ochrony oczu. 

Walizki ADR

Aby ułatwić odpowiedni dobór wyposażenia pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, w sprzedaży dostępne są kompletne tzw. walizki ADR.

Walizki ADR to minimalne wyposażenie ADR zapewniające ochronę człowieka i środowiska naturalnego. Akcesoria wchodzące w skład tego typu zestawów powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Zawartość walizki może być dowolnie uzupełniona. Ważne jest, aby znalazły się w niej akcesoria spełniające wymagania prawa. Każda walizka wyposażona jest w instrukcję obsługi elementów jej zawartości. Krótko mówiąc stanowi wyposażenie, będące idealnym partnerem przewoźnika, gwarantujące bezpieczeństwo i spełnienie wymagań prawa.

Podstawowym kryterium doboru walizki ADR jest znajomość konkretnej klasy zagrożeń – klasyfikacji materiałów niebezpiecznych.

Na rys. 1 przedstawiono przykładowe walizki ADR skompletowane pod kątem klasy 2 – transport przedmiotów zawierających gaz pod ciśnieniem.

W skład walizki wchodzą [3]:

 • aparat do płukania oka,
 • kamizelka ostrzegawcza,
 • latarka,
 • łopatka składana,
 • okulary ochronne,
 • osłona do otworów kanalizacyjnych,
 • pochłaniacz wielogazowy,
 • pojemnik do zbierania pozostałości i odpadów,
 • półmaska,
 • rękawice nitrylowe.

Rys. 1. Przykładowa walizka ADR
z wyposażeniem

Rys. 2. Przykładowa walizka ADR
z wyposażeniem
   

Elementy obowiązkowego wyposażenia mają za zadanie minimalizować skutki przedostania się substancji niebezpiecznych do środowiska i ograniczyć ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Celem zapewnienia bezpieczeństwa środki zapobiegawcze winny być znane wszystkim uczestnikom procesu transportowego, w tym przewoźnikom.

Główne zalety walizek ADR to:
1. Kompletne wyposażenie, spełniające wymagania prawa.
2. Bezpieczeństwo użytkowania.
3. Dostosowanie do danej klasy zagrożenia.

Bibliografia:

[1] Transport drogowy materiałów niebezpiecznych w ramach projektu Akademia Innowacyjnego Logistyka – materiały szkoleniowe – maj 2011
[2] http://www.dekra.pl/Article/340/Stacje kontroli pojazdow/ADR
[3] http://e-hak24.pl/adr-bhp/walizka-adr-2011-2013.html