Transport nienormatywny
Cz. III. Oznakowanie oraz pilotowanie przejazdu nienormatywnego

 

Przejazd pojazdem nienormatywnym związany jest często z powstaniem utrudnień w ruchu drogowym. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom stosuje się zasady odpowiedniego oznakowania pojazdu nienormatywnego bądź przewożącego ładunek ponadnormatywny, a w niektórych przypadkach również jego pilotowanie przez dodatkowe pojazdy.

Zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz oznaczenia pojazdu pilotującego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 roku. 

Pilotaż pojazdu nienormatywnego

Rozporządzenie definiuje podstawowe definicje związane z pilotowaniem pojazdu nienormatywnego. Pilotowanie jest to „(…) zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu” [1], natomiast pojazd wykonujący pilotowanie to „(…) odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu pilot zabezpiecza przejazd pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych" [2].

Jeden samochód pilotujący jest obowiązkowy w przypadku przejazdu pojazdu, którego rozmiar przekracza jedną z wartości: długość – 23 m, szerokość – 3,20 m, wysokość – 4,50 m, masa całkowita – 60 t. Dwa samochody pilotujące – jeden przed, drugi za pojazdem – stosuje się wg rozporządzenia w przypadku, gdy jeden z rozmiarów pojazdu przekracza: długość – 30 m, szerokość – 3,60 m, wysokość – 4,70 m, masa całkowita – 80 t [3]. 

Pojazdem pilotującym może być każdy pojazd samochodowy o masie nie większej niż 3,5 t. 


Rys. 1. Pilotaż przejazdu nienormatywnego [4]

Rys. 2. Wzornik tablicy znakującej
pojazd pilotujący przejazd nienormatywny [5]


Oznakowanie pojazdu pilotującego

Pojazd pilotujący powinien być wyposażony w odpowiednie oznakowanie, do którego należy obowiązkowo tablica oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie oraz dwa światła błyskowe barwy żółtej, a opcjonalnie dodatkowe światło barwy białej lub żółtej z napisem „PILOT” oraz dodatkowe światło zamocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego. Pojazd taki powinien mieć również łączność radiową z kierowcą pojazdu pilotowanego oraz urządzenia nagłaśniające. Tablica umieszczana jest na początku oraz końcu powstałego ciągu pojazdów, czyli w przypadku dwóch pilotów - z przodu kabiny pojazdu pilotującego jadącego na początku kolumny oraz z tyłu pojazdu pilotującego jadącego na jej końcu [6].

Zadania pilota

Kierowca pojazdu (lub pojazdów) pilotującego ma za zadanie przede wszystkim zadbać o to, by przejazd pojazdu nienormatywnego był jak najbezpieczniejszy zarówno dla pilotowanego pojazdu i jego ładunku, jak i dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Zapewnia właściwą organizację przejazdu zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu, nadzoruje pojazdu nienormatywny podczas przejazdu bądź postoju, kieruje ruchem drogowym w należnym sobie zakresie oraz podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotażu w razie powstania zagrożenia dla ruchu bądź pojazdu nienormatywnego [7]. 


Rys. 3. Tablica do oznakowania pojazdu przewożącego ładunek
wystający poza obrys pojazdu [8]

Rys. 4. Tablica do oznakowania pojazdu
przewożącego ładunek wystający
poza obrys pojazdu [9]


Oznakowanie pojazdu nienormatywnego

Konieczność dodatkowego oznakowania pojazdu przewożącego ładunek ponadgabarytowy powstaje w sytuacjach, gdy ładunek ten wystaje poza obrys przewożącego go pojazdu. Do takich sytuacji stosują się zasady art. 61 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 roku.

W przypadku przejazdu nienormatywnego, w którym przewożony ładunek wystaje poza płaszczyzny obrysu pojazdu, należy stosować się do zasady, że ładunek ten nie może wystawać poza płaszczyznę obrysu pojazdu więcej niż 2 m. Jeżeli wystaje na odległość większą niż 0,5 m, wówczas należy go oznaczyć białymi i czerwonymi pasami umieszczonymi na ładunku bądź na tablicy umieszczonej na ładunku w obszarze tylnej jego płaszczyzny, przy czym ilość pasów musi wynosić min. 2 z każdego koloru.

W warunkach niskiej widoczności na końcu ładunku należy umieścić światło czerwone i czerwone światło odblaskowe, a ładunek wystającego z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką koloru czerwonego [10].

Literatura:

[1]  https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/przejazdy-nienormatywne_3602/rozp%20MTBiGM%2023.05.2012.pdf
[2]  https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/przejazdy-nienormatywne_3602/rozp%20MTBiGM%2023.05.2012.pdf
[3]  https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/przejazdy-nienormatywne_3602/rozp%20MTBiGM%2023.05.2012.pdf 
[4]  http://www.tornar.pl/pilotaz
[5]  http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=informacja&id=19863
[6]  https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/przejazdy-nienormatywne_3602/rozp%20MTBiGM%2023.05.2012.pdf
[7]  http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?f=8&t=5930&sid=62e8396c637563904cf3b483806e52b2&start=540 
[8]  Dokumentacja wewnętrzna Przedsiębiorstwa HAK
[9]  http://asmot.bydgoszcz.pl/tablice-gabarytowe/710-tablica-gabarytowa.html
[10] http://www.v10.pl/prawo/Wytyczne,dotyczace,przewozenia,ladunkow,317.html