Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. V. Warunki jakie należy spełnić celem uzyskania zgody UDT na eksploatację zestawu kosz-dźwignica.


Dysponując certyfikowanym koszem i właściwą dźwignicą, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr193 poz. 1890 - § 17 ust. 1 i 2), przyszły użytkownik zestawu kosz – dźwignica winien uzyskać zgodę UDT na jego eksploatację. Wiąże się ona 

z przedłożeniem i uzgodnieniem z urzędem instrukcji eksploatacji zestawu, zawierającej wyszczególnienie wszystkich zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo pracy w koszu w określonym jego usytuowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wymagań stawianych operatorowi dźwignicy, ludziom pracującym w koszu oraz osobom organizującym i kierującym pracami,
  • ustanowienia pisemnych procedur, opisujących poszczególne operacje i warunki ich wykonania, zapoznania z nimi wszystkich uczestników operacji i pisemnego potwierdzenia przez nich ich znajomości,
  • każdorazowej kontroli kosza wraz z wyposażeniem oraz dźwignicy przed każdym użyciem,
  • wymaganego wyposażenia kosza i ludzi w nim pracujących w środki ochrony i sprzęt ratowniczy,
  • sposobów zapewnienia wzajemnej komunikacji między operatorem dźwignicy i osobami pracującymi w koszu,
  • określenia warunków atmosferycznych, w jakich może być używany kosz,
  • określenia możliwych kolizji i sposobów ich wyeliminowania,
  • zasad sterowania dźwignicą przez jej operatora,
  • zasad zachowania się przez pracowników podczas pracy w koszu,
  • zasad prowadzenia ewakuacji ludzi z kosza w warunkach braku zasilania dźwignicy bądź awarii układu jej sterowania.

Po wykonaniu badań dźwignicy z koszem z wynikiem pozytywnym UDT wydaje decyzję o zgodzie na eksploatację zestawu. Decyzja jest ważna dla konkretnego kosza i konkretnej dźwignicy
(z określeniem ich typów i numerów fabrycznych), a każda zmiana kosza lub dźwignicy wymaga ponownych badań i powtórnej decyzji.

Powyższe zasady dotyczą koszy używanych nie tylko w gospodarce, ale również we wszystkich zastosowaniach, np. w działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.
Coraz częstszymi atrakcjami miejscowości wczasowych, festynów i  wesołych miasteczek są skoki na ,,bungy” wykonywane z kosza zawieszonego na haku żurawia (rys. 1).
Wszystkie opisane powyżej wymagania i procedury mają zastosowanie także do tej zabawy! Może z jedną, niewielką różnicą – zamiast szelek, chroniących przed upadkiem z wysokości, zastosowano tu gumową linę. Lecz – paradoksalnie – stopień bezpieczeństwa użytkowników jest podobny i wysoki!

Rys. 1. Skoki na ,,bungy” z kosza, zawieszonego na haku żurawia, wg [1]

Bibliografia:

[1] http://www.marcusgraf.pl/oferta.php?s=e9b0azATM0ab71