Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. IV. Wymagania dotyczące własności dźwignic użytych do pracy z koszem.


Najważniejsze wymagania grupy drugiej, dotyczące własności dźwignic, które mogą być użyte do pracy z koszem (rys. 1) są następujące:

 • minimalny udźwig dźwignicy powinien być co najmniej dwa razy większy od sumy masy kosza i jego dopuszczalnego obciążenia roboczego,
 • maksymalna prędkość podnoszenia dźwignicy podczas pracy z koszem nie powinna przekraczać 0,5 m/sek.,
 • układ opuszczania ładunku w dźwignicy powinien posiadać napęd (nie może być grawitacyjny),
 • w przypadku, gdy kosz będzie opuszczany poniżej poziomu podłoża lub gdy nie jest możliwa stała obserwacja kosza przez operatora dźwignicy, powinna ona być wyposażona
  w ograniczniki górnego i dolnego położenia haka,
 • dźwignica powinna posiadać sterowanie zapewniające łagodne hamowanie ruchów podnoszenia/opuszczania ładunku, nawet w przypadku nagłego ustawienia elementów sterowniczych podnoszeniem/opuszczaniem w pozycję ,,0”,
 • urządzenia sterownicze muszą wymagać podtrzymania (samopowrotne), muszą być wykonane i umiejscowione tak, aby nie było możliwości ich przypadkowego uruchomienia,
 • dźwignica winna być obsługiwana ze swojego zwykłego stanowiska sterowniczego,
 • hak dźwignicy winien być wyposażony w zabezpieczenie przed wypadnięciem zawiesia z jego gardzieli,
 • w przypadku zaniku zasilania lub awarii układu sterowania powinna być zapewniona możliwość przemieszczenie kosza w takie miejsce, aby umożliwić ludziom opuszczenie go bez ryzyka.

Powyższe oraz inne wymagania zawarte w normie PN-EN 14502-2 na ogół są spełnione przez większość współcześnie produkowanych dźwignic, będących w użyciu w kraju, gdyż są także istotne przy podnoszeniu ładunków. 

Rys. 1. Widok rzeczywisty dźwignicy (żurawia wieżowego) z koszem [1] 

Kolejna publikacja przedstawia warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać zgodę od UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) na eksploatację zestawu kosz-dźwignica.

Poruszone zostało również zagadnienie użycia kosza m.in. w działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – skoki na „bungy”, wykonywane z kosza zawieszonego na haku żurawia.

Bibliografia:

[1] Dokumentacja wewnętrzna – Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.