Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. II. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w koszu na haku dźwignicy.


Możliwość wykorzystania przeznaczonych głównie do transportu ładunków środków transportu bliskiego również do transportu ludzi w koszu (rys. 1) zamontowanym na haku dźwignicy, znakomicie rozszerza obszar ułatwionego dostępu do miejsc ewentualnych sporadycznych prac wykonywanych przez ludzi. Konieczność takich prac pojawia się bowiem najczęściej właśnie 

w miejscach prowadzenia zasadniczych prac przemysłowych, objętych zakresem działania urządzeń transportu bliskiego. Aby jednak w pełni wykorzystać szansę częściowego uniezależnienia się od dodatkowych kosztów nieprzewidzianych, doraźnych prac ludzi na wysokości, należy zagwarantować co najmniej taki stopień ich bezpieczeństwa, jak dla rutynowych stanowisk pracy na wysokości.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w koszu montowanym na haku dźwignicy możemy podzielić na trzy grupy:

  • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i własności kosza do transportu ludzi, zawarte w  normie  PN-EN 14502-1 ,,Dźwignice – Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób – Część 1: Kosze podwieszane”.
  • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i własności dźwignic, na haku których kosz jest montowany, zawarte w normie PN-EN 14502-2 ,,Dźwignice – Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób – Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia”.
  • Zasady bezpieczeństwa obowiązujące operatora dźwignicy, ludzi pracujących w koszu i mających wpływ na to bezpieczeństwo ludzi z ich otoczenia, które powinny być zawarte
    w instrukcji pracy dźwignicy z koszem podwieszonym na jej haku, przedkładanej do Urzędu Dozoru Technicznego, który sprawuje dozór techniczny nad eksploatacją zestawu. Jednoczesne spełnienie wszystkich trzech grup wymagań jest warunkiem uzgodnienia przez UDT instrukcji i dopuszczenia zestawu kosz – dźwignica do użytku.


Rys. 1. Kosze do transportu ludzi montowane na haku dźwignicy (żuraw wieżowy) [1]

Szczegółowe opisanie w/w zasad jest przedmiotem następnej publikacji.

Zapraszamy.

Bibliografia:

[1] Dokumentacja wewnętrzna – Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.