Kosze na haku dźwignicy – do pracy i rozrywki!
Cz. IZapewnienie pracownikom dostępu do miejsca wykonywania pracy umiejscowionego na znacznej wysokości (powyżej 3 metrów), z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpiecznych warunków pracy, wymaga z reguły określonych przedsięwzięć i niemałych nakładów. Wysokość nakładów wzrasta, gdy lokalizacja miejsca pracy zmienia się często (prace budowlano-montażowe, elewacyjne, inspekcyjne itp.), a własności jego otoczenia utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają zastosowanie standardowych środków dostępu (takich jak rusztowania, podesty ruchome itp.) Przykładowo – prowadzenie prac na burtach statków poza ich pokładem w stoczniach i portach, prac wewnątrz kominów lub szybów, prac i inspekcji doraźnych instalacji i wyposażenia umieszczonych na zewnątrz budynków – z reguły nastręcza problemów, związanych z  dostępem, a koszty jego zapewnienia są postrzegane jako niewspółmiernie wysokie. Szczególnie dotkliwe mogą być skutki braku dostępu przy pracach związanych z zaistnieniem sytuacji nagłych, trudnych do przewidzenia, nie ujętych we wcześniej opracowanych harmonogramach i kosztorysach!

Wobec powyższego szczególnie ważne jest, aby być  technicznie i organizacyjnie przygotowanym do odpowiednich działań. W wielu przypadkach w najbliższym otoczeniu takich ewentualnych miejsc prac zainstalowane są urządzenia podnoszące, umożliwiające dostęp do nich (żurawie wieżowe na placach budowy, żurawie portowe na nabrzeżach, suwnice w zakładach przemysłowych, wózki widłowe w magazynach itp.)

Coraz częstsze próby wykorzystania tych urządzeń spowodowały, że dopuszczono formalną możliwość transportu nimi ludzi podczas prac o charakterze doraźnym, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów związanych z bezpieczeństwem pracowników, określonych w dyrektywie o minimalnych wymaganiach dotyczących BHP (dyrektywie narzędziowej), normach zharmonizowanych i innych przepisach krajowych.
Jako preferowane rozwiązanie wybrano kosze do transportu ludzi, montowane na hakach dźwignic (rys. 1), zdecydowanie ograniczając możliwości stosowania koszy do transportu ludzi montowanych na wózkach podnośnikowych.

Rys. 1. Kosz do transportu ludzi montowany na haku dźwignicy (żuraw wieżowy) [1]

Kolejna część publikacji poświęcona jest zasadom i wymaganiom odnoszącym się co do bezpieczeństwa pracy w koszu montowanym na haku dźwignicy.

Bibliografia:

[1] Dokumentacja wewnętrzna – Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.