Chroń zdrowie na budowie 
Cz. III. Elementy planu BiOZ - przykłady części rysunkowej

 

Poprzednia publikacja poświęcona została części opisowej planu BiOZ - Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Dokument ten powstaje przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, a ma na celu ustalenie zasad bezpiecznego przeprowadzania prac na terenie budowy. Niniejsza publikacja dotyczy jego drugiego elementu, czyli części rysunkowej. 

Część rysunkowa planu BiOZ powinna być odczytywana zawsze w połączeniu z częścią opisową, gdyż stanowi ona obrazową ilustrację ulokowania elementów istotnych dla działań wskazanych w opisie. 

Część rysunkowa planu BiOZ

Część rysunkowa planu BiOZ  składa się z następujących punktów:

1.Czytelna legenda.
2.Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie.
3.Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, a także parametry odbioru mediów, ulokowanie punktów czerpalnych, zaworów odcinających oraz dróg dojazdu.
4.Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (także pływającego, jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj prowadzonych robót).
5.Rozmieszczenie i oznaczenie granic stref ochronnych, takich jak np. strefa magazynowania i składowania materiałów, wyrobów i substancji niebezpiecznych.
6.Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak punkty produkcji betonu cementówego czy prefabrykatów.
7.Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych oraz transportu.
8.Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

 Przykłady realizacji części rysunkowej planu BiOZ:


Rys. 1. Przykład części rysunkowej planu BiOZ [1]
 

Rys. 2. Przykład części rysunkowej planu BiOZ [2]

Literatura:

[1] http://mailgrupowy.pl/shared/resources/26472,opb/77831,opb
[2] http://zasoby.open.agh.edu.pl/~08tszymanski/data/plac_budowy.html