Chroń zdrowie na budowie
Cz. I. Plan BiOZ - informacje ogólne

 

Dbałość o bezpieczeństwo zdrowia oraz życia pracowników jest dzisiaj integralną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, najważniejszą na każdym etapie tworzenia strumienia wartości danego produktu czy usługi. Szczególne zagrożenie występuje w przypadku robót budowlanych. Z tego względu prace te zostały  objęte wymogiem sporządzania tzw. Planu BiOZ, czyli Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy ich prowadzeniu.

Powstanie planu BiOZ oraz kształt jego składowych oparte jest każdorazowo na wymaganiach znajdujących się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Proces sporządzenia tego dokumentu oraz sam dokument mają zobowiązywać uczestników procesu budowlanego do współdziałania ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.


Źródło: www.sxc.hu


Kiedy jest wymagany plan BiOZ?

Sporządzenie planu BiOZ wymagane jest w ściśle określonych w rozporządzeniu przypadkach. Należą do nich te inwestycje budowlane, które charakteryzuje przynajmniej jedna z poniższych cech:

1. Wykonywanie min. jednego rodzaju spośród wymienionych działań:

 • prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości (np. wykonywanie wykopów bez rozparcia, rozbiórka wysokich obiektów budowlanych, prace na terenie czynnych zakładów przemysłowych, montaż i demontaż rusztowań przy wysokich budynkach, prace wykonywane przy zastosowaniu dźwigów lub śmigłowców, prowadzenie robót na obiektach mostowych, prace wykonywane pod lub w pobliżu linii elektrycznych, prace wykonywane w portach podczas ruchu, prace prowadzone na budowlach spiętrzających wodę);
 • prace budowlane, w trakcie których wystąpić może działanie zagrażających życiu i zdrowiu ludzi  substancji chemicznych lub czynników biologicznych (np. spadek temperatury poniżej -10°C, prace przy użyciu wyrobów zawierających azbest);
 • prace budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym (roboty przy obiektach przemysłu energii atomowej, roboty przy obiektach, w których realizowano procesy produkcyjne z użyciem izotopów);
 • prace budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • prace budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników;
 • prace budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • prace budowlane wykonywane pojazdami zasilanymi z napowietrznych linii energetycznych;
 • prace budowlanych wykonywanych w kesonach z atmosfera wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • prace budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych,
 • prace budowlane wykonywane z użyciem ciężkich elementów prefabrykowanych.

2. Przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych przekracza 30 dni roboczych z jednoczesnym zatrudnieniem przynajmniej 20 pracowników lub ilości pracy przekraczającej 500 osobodni.

Procedura przygotowania planu BiOZ pojawia się w przypadku wszystkich prac budowlanych. Jej pierwszym etapem jest decyzja, czy prace spełniają jedną z cech z punktu 1. Jeżeli takie prace nie występują, wówczas należy sprawdzić występowanie warunku z punktu 2 oraz, jeśli nie jest spełniony, przerwać procedurę przygotowania planu BiOZ. 

Skąd informacje?

Plan BiOZ przygotowywany jest przed rozpoczęciem wykonywania prac budowlanych na podstawie:

 • gdy jest wymagane pozwolenie na budowę: dokumentacji projektowej, czyli projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiaru robót, informacji BiOZ;
 • gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę: plany, rysunki i inne dokumenty, na podstawie których możliwe będzie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, przedmiar robót, projekty, pozwolenia itp.

Żródło: www.sxc.hu


Kto jest odpowiedzialny za jego sporządzenie?

Obowiązek sporządzenia planu BiOZ spoczywa na kierowniku budowy, a dokładniej – musi on zapewnić przygotowanie takiego planu osobiście bądź powierzając to zadanie osobie bądź osobom posiadającym odpowiednie kompetencje. Kierownik budowy jest obowiązany do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BiOZ, które powinno zostać dołączone przez inwestora do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót. 

Kto sporządza plan BiOZ?

 W procedurze powstania oraz przestrzegania planu BiOZ uczestniczą następujące osoby:

 • Inwestor – jego obowiązkiem jest organizacja procesu budowy zgodnie z zasadami dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia opracowania planu BiOZ.
 • Projektant – jego obowiązkiem jest sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, która jest później uwzględniana w planie BiOZ.
 • Kierownik budowy – jego obowiązkiem jest sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu BiOZ z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót oraz kontrolowanie działań, które zapewnią przestrzeganie planu BiOZ podczas wykonywania robót. 

Z czego składa się plan BiOZ?

Prawidłowo sporządzony plan BiOZ składa się z następujących części: strona tytułowa, część opisowa oraz część rysunkowa. 

Na stronie tytułowej muszą się znaleźć podstawowe informacje, takie jak nazwa i adres obiektu, imię i nazwisko inwestora oraz jego adres, imię i nazwisko oraz adres sporządzającego plan BiOZ. 

Kolejna cześć publikacji zostanie poświęcona części drugiej planu BiOZ, czyli części opisowej, składającej się z kilku istotnych elementów.